Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 5 litrów
search
  • Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 5 litrów

Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 5 litrów

72,23 zł
(58,72 zł netto)
Ilość

OVEN CLEANER

Profesjonalny środek czystości dla gastronomii, preparat w formie pianki do mycia grillów, piekarników, pieców konwekcyjnych oraz kominków.

Zastosowanie:
doskonale usuwa sadzę, przypalone białka oraz tłuszcze. Preparat można stosować do wszystkich powierzchni odpornych na alkalia. 

Sposób użycia:
nanieść płyn na ciepłą powierzchnię o temperaturze 40 - 70 
°C. Pozostawić na 15 minut. Spłukać czystą wodą.
Nie stosować na aluminium i rozgrzany tłuszcz!
Używać nie rozcieńczony lub rozcieńczony w stosunku 1:1, 1:10.
Koniecznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. 
Nie stosować do pieców i piekarników z funkcją automatycznego mycia.


H290 - może powodować korozję metali.
H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P303+P361+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

SHINE011

Zobacz także