Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 1 litr
search
  • Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 1 litr

Oven cleaner środek do mycia grillów, piekarników i pieców w formie pianki 1 litr

17,15 zł
(13,94 zł netto)
Ilość

OVEN CLEANER

Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomi, płyn do mycia grillów, piekarników, pieców konwekcyjnych oraz kominków.

Zastosowanie: doskonale usuwa sadzę, przypalone białka oraz tłuszcze. Zapewnia połysk czyszczonych powierzchni.

Sposób użycia: nanieść płyn na ciepłą powierzchnię o temperaturze 40 - 70 
°C. Pozostawić na 15 minut. Spłukać czystą wodą. Nie używać na rozgrzany tłuszcz!
Używać nie rozcieńczony lub rozcieńczony w stosunku 1:1, 1:2. Przed użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie z powierzchnią.
Koniecznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. 
Nie stosować do pieców i piekarników z funkcją automatycznego mycia.

H290 - może powodować korozję metali.
H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P303+P361+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zawiera: wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

SHINE010

Zobacz także