Na podstawie przepisu art. 3b ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa), na mocy których przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach (tzw. opłata konsumencka).

Przepis ten wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku. Z tym dniem powstaje też obowiązek poboru opłaty konsumenckiej.

Użytkownikiem końcowym, zgodnie z art. 2 pkt 11ac Ustawy, jest podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży.

Opłatą tą, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy, objęte są następujące rodzaje produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych:

1) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

2) pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu

umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie - w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (Dz. U. poz. 2679), stawki opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do Ustawy, wynoszą:

1) 0,20 zł - w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2) 0,25 zł - w przypadku pojemników na żywność.

Biorąc pod uwagę powyższe, na Sprzedającym ciąży ustawowy obowiązek pobierania opłaty od użytkowania końcowego, nabywającego w Sklepie produkty z załącznika nr 6 do Ustawy.

Niepobranie opłaty od Kupującego nastąpić może wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Kupującego przed dokonaniem zakupu, oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że nie będę użytkownikiem końcowym nabywanych produktów (produktu) jednorazowego z tworzyw sztucznych będących opakowaniami, tj. nie nabywam ich/go w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży”.

Produkty, w stosunku do których ciąży na Sprzedającym obowiązek poboru opłaty konsumenckiej, zostaną oznaczone na stronie Sklepu adnotacją o następującej treści: „Produkt objęty obowiązkiem pobrania opłaty konsumenckiej od użytkownika końcowego. Niepobranie opłaty wymaga złożenia oświadczenia o następującej treści przed dokonaniem zakupu: „Oświadczam, że nie będę użytkownikiem końcowym nabywanych produktów (produktu) jednorazowego z tworzyw sztucznych będących opakowaniami, tj. nie nabywam ich/go w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży”.

Opłata konsumencka zostanie wykazana na dowodzie sprzedaży i powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości 23%.