Disher basic uniwersalny preparat do maszynowego mycia naczyń 12kg
search
  • Disher basic uniwersalny preparat do maszynowego mycia naczyń 12kg

Disher basic uniwersalny preparat do maszynowego mycia naczyń 12kg

170,63 zł
(138,72 zł netto)
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

DISHER BASIC 

Środek czyszczący dla gastronomii - uniwersalny, płynny środek do maszynowego mycia naczyń. 

- znakomity środek do mycia porcelany, szkła, sztućców i naczyń nierdzewnych
- skutecznie likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia z tłuszczu, białka oraz skrobi
- zawiera substancje zabezpieczające szkło oraz zapobiegające korozji zmywarki

Zalecane dozowanie: 2-4 ml/l w zależności od jakości wody.

Nie stosować do naczyń z aluminium.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 może powodować korozję metali.
H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - chronić przed dziećmi
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501- zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.SHINE008

Zobacz także