Disher basic uniwersalny preparat do do maszynowego mycia naczyń 24kg
search
  • Disher basic uniwersalny preparat do do maszynowego mycia naczyń 24kg

Disher basic uniwersalny preparat do do maszynowego mycia naczyń 24kg

315,07 zł
(256,15 zł netto)
Ilość

DISHER BASIC 

Środek czyszczący dla gastronomii, uniwersalny, płynny środek do maszynowego mycia naczyń. 

- znakomity środek do mycia porcelany, szkła, sztućców i naczyń nierdzewnych
- skutecznie likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia z tłuszczu, białka oraz skrobi
- zawiera substancje zabezpieczające szkło oraz zapobiegające korozji zmywarki

Zalecane dozowanie: 2-4 ml/l w zależności od jakości wody.

Nie stosować do naczyń z aluminium.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 może powodować korozję metali.
H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - chronić przed dziećmi
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501- zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

SHINE007

Zobacz także