Clean pur środek do mycia tosterów, gofrownic, naleśnikarek, rożna do kebabów 1 litr
search
  • Clean pur środek do mycia tosterów, gofrownic, naleśnikarek, rożna do kebabów 1 litr

Clean pur środek do mycia tosterów, gofrownic, naleśnikarek, rożna do kebabów 1 litr

17,15 zł
(13,94 zł netto)
Ilość

CLEAN PUR 

Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii, preparat do mycia tosterów, gofrownic, naleśnikarek, bemarów oraz grilli do kebabów elektrycznych i gazowych.

Zastosowanie:
Doskonale usuwa przypalone białka, tłuszcze oraz sadzę. Zapewnia połysk czyszczonych powierzchni. 

Sposób użycia:
Spryskać nierozcieńczony płyn na czyszczoną, najlepiej ciepłą powierzchnię. Pozostawić na 5 - 15 minut, spłukać wodą zdatną do picia. Nie stosować na gorący tłuszcz!
Nie stosować do urządzeń z funkcją auto czyszczenia. H290 może powodować korozję metali.
H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 chronić przed dziećmi.
P208 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera: wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu

SHINE012

Zobacz także