Drain opener środek do udrażniania rur i odpływów 1 litr
search
  • Drain opener środek do udrażniania rur i odpływów 1 litr

Drain opener środek do udrażniania rur i odpływów 1 litr

14,90 zł
(12,11 zł netto)
Ilość

DRAIN OPENER

Profesjonalny środek do czyszczenia-preparat udrażniający do rur i odpływów. 

- doskonale udrażnia syfony i odpływy zatkane resztkami jedzenia oraz włosami
- preparat można stosować do usuwania silnie przywartych zanieczyszczeń jako pianowy preparat czyszczący. Stosować rozcieńczenie 1 - 5%.

Sposób użycia: 
w zależności od średnicy rur wlać od 100 - 1000 ml preparatu do zatkanej rury, odpływu. Pozostawić na około 15 minut. Przelać odpływ dużą ilością wody.
Przed użyciem koniecznie sprawdzić oddziaływanie preparatu z powierzchnią

Karta charakterystyki produktu zgodnie z dyrektywą 1907/2006/WE oraz 2015/830. 
Produkt można stosować w przemyśle spożywczym i gastronomii.
Wszystkie składniki preparatu są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.
Po myciu, powierzchnie i ręce kontaktujące się z żywnością należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

H290 może powodować korozję metali.
H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 chronić przed dziećmi.
P208 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P303+P361+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.


SHINE016

Zobacz także