Gress clean specjalistyczny silnie zasadowy środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów
search
  • Gress clean specjalistyczny silnie zasadowy środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów

Gress clean specjalistyczny silnie zasadowy środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów

70,42 zł
(57,25 zł netto)
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

GRESS CLEAN 


Profesjonalny środek do czyszczenia dla gastronomii - skoncentrowany preparat do ręcznego i maszynowego czyszczeni gresu. Niepieniący, silnie alkaiczny.

Właściwości:

- preparat do czyszczenia płytek ceramicznych gładkich, drobno szorstkich, mikroporowatych oraz gresu. Doskonale czyści zatłuszczone powierzchnie. 

Dozowanie: 

Codzienne mycie: 50 - 100 ml/10l wody.

Gruntowne doczyszczenie: 1000 - 2000 ml /10l wody. 

H290 - może powodować korozję metali.
H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P303+P361+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501- zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

SHINE005

Zobacz także