Gress acid skoncentrowany kwaśny środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów
search
  • Gress acid skoncentrowany kwaśny środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów

Gress acid skoncentrowany kwaśny środek do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu 5 litrów

70,42 zł
(57,25 zł netto)
Ilość

GRESS ACID 


Profesjonalny środek czystości dla gastronomi, skoncentrowany preparat do ręcznego i maszynowego czyszczenia gresu. Niepieniący, kwaśny.

Właściwości:

Preparat do czyszczenia płytek ceramicznych gładkich, drobno szorstkich, mikroporowatych oraz gresu. Doskonale czyści zatłuszczone powierzchnie. Odkamienia, odwapnia. 
Świetny po remontach.

Dozowanie:

Codzienne mycie: 50 - 100ml/10l. wody. Gruntowne doczyszczanie: 1000 - 2000 ml/10l. wody. 

H314- powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102- chronić przed dziećmi.
P260 - nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieszy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501- Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. 

NIEBEZPIECZEŃŚTWO Zawiera kwas fosforowy (V). 


SHINE004

Zobacz także