• Obecnie brak na stanie
Hard floor pianowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych i zaolejonych 5 litrów
search
  • Hard floor pianowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych i zaolejonych 5 litrów

Hard floor pianowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych i zaolejonych 5 litrów

65,91 zł
(53,59 zł netto)
Ilość
Obecnie brak na stanie

HARD FLOOR

Profesjonalny pianowy środek do czyszczenia dla gastronomii, idealny do mycia podłóg silnie zabrudzonych, zatłuszczonych i zaolejonych.

Zastosowania:
- preparat do mycia silnie zabrudzonych powierzchni wodoodpornych i zasadoodpornych (np. laminat, glazura, terakota, lastrico, linoleum, płytki gresowe). Doskonale czyści zatłuszczone i zaolejone powierzchnie
- nie stosować do powierzchni drewnianych i lakierowanych oraz paneli

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia 25-100ml/10 litrów wody. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć preparat nierozcieńczony po sprawdzeniu oddziaływania z czyszczoną powierzchnią. 
Przy stosowaniu nierozcieńczonego środka należy używać rękawic ochronnych oraz spłukać wodą myte powierzchnie. 

H290 - może powodować korozję metali.
H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 - chronić przed dziećmi.
P280 - stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P303+P361+P338 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. 

SHINE006

Zobacz także